31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

సత్య వాక్కు మహిమనవ్య వార పత్రిక తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికన తే 5-10-2011 దీ సంచికలో ప్రచురితం.