17, జూన్ 2012, ఆదివారం

కొడితే కొట్టాలిరా ...!
నవ్య వార పత్రికలో తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికన తే 14 - 12 -2011 దీ సంచికలో ప్రచురణ.