15, జులై 2012, ఆదివారం

అందితే జుట్టు, అందక పోతే కాళ్ళు! ... ఎవరికి తెలియనిదయ్యా, నీ వరస ? ...


తెలుగు పద్యం తీయదనం కాస్త రుచి చూడండి మరి ....