13, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

అర్ధ రాత్రి వరకూ అరవ చాకిరీ ...

నవ్య వార పత్రికలో తే 12-10-2011దీ సంచికలో ప్రచురణ.