30, మే 2012, బుధవారం

ముచ్చట పడి కొనుక్కొన్న ముక్కు పద్యం !

(  నవ్య వార పత్రికలో తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికలో తే23-11-2011 దీ సంచికలో ప్రచురణ. )